UAV

Leading Innovative Solutions For Sustainable Infrastructure

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทอินฟราพลัส จำกัด เข้าร่วมการฝึกช่วยเหลือประชาชนด้านมนุษยธรรม (HADR) กองทัพเรือ ประจำปี 2565 ณ เกาะเสม็ด จ.ระยอง

       บริษัทอินฟรา พลัส จำกัด ได้เข้าร่วม การฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติทางทะเล (ทร. 2565) ระหว่างวันที่ 12-19 มิถุนายน 2565 มีการกำหนดการจำลองสถานการณ์การฝึก “เกิดพายุหมุนเขตร้อนในอ่าวไทย (storm surge) พัดเข้าสู่ชายฝั่งภาคตะวันออก” โดยพัดผ่านเกาะเสม็ดและขึ้นฝั่งที่บริเวณ จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทรบุรี ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติระดับ 4

       โดยบริษัทอินฟรา พลัส จำกัด ได้มีส่วนช่วยในด้าน การบินสำรวจ UAV ทำชุดแผนที่ช่วยงานบรรเทาภัยและการฟื้นฟู ในการฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทางทะเลในครั้งนี้ สมมุติสถานการณ์ว่า

  • ท่าเรือเกาะเสม็ดใช้การไม่ได้ เรื่องจากเกิดสันทรายขนาดใหญ่บริเวณหน้าท่าฯ
  • โรงแรมและรีสอร์ทบริเวณตอนเหนือของหาดทรายแก้วที่ติดกับแหลมใหญ่ ได้รับความเสียหายจำนวนมาก

       ดังนั้นทีม USAR-4 GIS&DRONE โดยบริษัทอินฟราพลัส จำกัด จึงได้รับมอบหมายให้ทำแผนที่สถานการณ์ความเสียหายโดยละเอียดครอบคลุมพื้นที่โรงแรมและรีสอร์ทตอนเหนือของหาดทรายแก้วที่ติดกับแหลมใหญ่และบริเวณท่าเรือเกาะเสม็ด

       เมื่อทำการบินบันทึกภาพและนำค่าพิกัดของจุดบังคับภาคพื้น (Ground Control Point) จำนวน 5 เป้าในพื้นที่ ทำการประมวลผลแล้วเป็นผลผลิตแผนที่ความละเอียดเนื้อหาสูงและความละเอียดถูกต้องของแผนที่ดีกว่าแผนที่มาตราส่วน 1:500 (ความแม่นยำทางราบ 12.5 ซม) ผลผลิตข้อมูลแผนที่มีดังนี้

  • แผนที่ภาพออธ์โท ความละเอียดจุดภาพ (GSD) 5 เซนติเมตร
  • แบบจำลองระดับพื้นผิวดิน (DTM) ความละเอียดจุดภาพ (GSD) 20 เซนติเมตร
  • เส้นชั้นความแบบจำลองระดับพื้นผิวดิน I @1เมตร และ @5 เมตร
  • แผนที่ภาพออธ์โท/แผนที่เส้นชั้นความสูงรูปแบบ KMZ
  • การใช้งานชุดข้อมูลยูเอวีในรูปแบบตรวจการณ์ออนไลน์ (Online-Inspection)

       ผลลัพธ์และการนำข้อมูลภาพแผนที่ความละเอียดสูงไปใช้งานสามารถทำได้หลายหลายรูปแบบ อาทิ เช่น การนับจำนวนและระบุตำแหน่งอาคารบ้านเรือน การวิเคราะห์ความสูงต่ำของพื้นที่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างหรือติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และการใช้ข้อมูลแบบจุด Point cloud เพื่อวัดความสูงอาคารเพื่อใช้เตรียมอุปกรณ์ในการกู้ภัยเป็นต้น

21 มิถุนายน 2565

ผู้ชม 12 ครั้ง

Engine by shopup.com