UAV

Leading Innovative Solutions For Sustainable Infrastructure

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำระบบบริหารทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานงานสะพาน (Bridge Management System)


โครงการงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำระบบบริหารทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานงานสะพาน (Bridge Management System)

       เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เป็นการลงพื้นที่สำรวจ โครงการงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำระบบบริหารทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานงานสะพาน (Bridge Management System) โดยผู้ว่าจ้างกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ใช้วิธีการสำรวจโดยใช้สายตา และการสำรวจแบบละเอียดที่มีอุปกรณ์ช่วยในการสำรวจ ซึ่งพื้นที่สำรวจคือ สะพานบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 โดยสำรวจทั้งหมด 160 สะพานสำหรับการตรวจสอบหลัก และอีก 10 สะพานสำหรับการตรวจสอบกรณีพิเศษ (โดยละเอียด) โดยทีมนั้นได้ทำงานสำรวจความเสียหายบริเวณพื้นสะพานและบริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงฝั่งขาเข้า ซึ่งได้ใช้กระเช้าของแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในการสำรวจความเสียหายใต้สะพาน

01 ธันวาคม 2564

ผู้ชม 367 ครั้ง

Engine by shopup.com